Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 69

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 >


Препарат 69. Селезінкова вена м'язового типу у свині.......... 183

Препарат 70. Міокард: зріз шлуночка серця коня.................... 183

Органи гемопоезу................................................................................ 184

Препарат 71. Тимус: зріз зобної залози кошеняти................... 184

Препарат 72. Лімфатичний вузол:

зріз лімфатичного вузла кішки............................ 185

Препарат 73. Селезінка: гістологічний зріз

селезінки кішки .......................................................... 187

Нервова система................................................................................... 188

Загальна характеристика............................................................ 188

Препарат 74. Спинний мозок: поперечний зріз

спинного мозку кішки ............................................. 188

Препарат 75. Мозочок: поздовжній розріз

мозочка кішки ............................................................. 190

Препарат 76. Кора півкуль головного мозку кошеняти......... 191

Препарат 77. Спинальний ганглій собаки................................... 193

Препарат 78. Симпатичний ганглій собаки:

краніальний шийний ганглій ................................ 194

Препарат 79. Периферичний нерв: поперечний зріз

сідничного нерва собаки......................................... 194

Органи чуття .........................................................................................195

Загальна характеристика............................................................ 195

Препарат 80. Сітківка: вертикальний зріз задньої стінки

ока кішки ...................................................................... 196

Препарат 81. Спіральний орган: орган слуху миші................. 197

ДОДАТКИ ................................................................................................. 199

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ....................................................... 243

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................249

Навчальний посібник В. П. Новак, А. П. Мельниченко

ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

Оригінал-макет та друк "Комп'ютерно-видавничий, інформаційний центр" (КВІЦ)

Директор В. В. Воробей Відповідальний за випуск Є. В. Письмак

Редактор Трегубова О. М. Комп'ютерна верстка Г. Б. Войцехівська

Передано в набір 01.08.05. Підписано до друку 02.11.05. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 15,36. Наклад 1500 прим. Зам. № 211-05.

Видавництво "КВІЦ" 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21. Тел.: (044) 417-21-72, 417-53-70.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 461 від 23.05.01 р.
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 >

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed